Βάζουν "χέρι" και στην περιουσία των ΕΔ ! Δημιουργείται το «χακί ΤΑΙΠΕΔ» !

Στην αξιοποίηση ( όχι πώληση) του σύνολου της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, και συγκεκριμένα όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και η αξιοποίηση των ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών τους, προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η υπάρχουσα - μη επιχειρησιακή - ακίνητη περιουσία των παραπάνω φορέων περνά σε ένα νέο διακλαδικό ''φορέα''-δομή (Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ένοπλων Δυνάμεων- ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.)- έναν ας πούμε ''χακί ΤΑΙΠΕΔ''- , η ίδρυση του οποίου προβλέπεται σε σειρά άρθρων σχεδίου νόμου που αναρτήθηκε στο opengov. Η αξιοποίηση θα γινεται με με τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, τα έσοδα θα πηγαίνουν στα οικεία Ταμεία ωστόσο μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση των ακινήτων των Τ.ΕΘ.Α, Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. θα διατίθεται προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α. Υπάρχουν περιορισμοί στους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς.

Ο νέος ''φορέας'' θα έχει Διευθυντή που θα ορίζεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ,ο οποίος και θα ελέγχει όλη την περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ( περιέχει και άλλα θέματα πέραν της περιουσίας) θα διαρκέσει μέχρι την 11η Απριλίου 2016 (ώρα 14:00) Το υπουργείο καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου-- ήδη έχουν διατυπωθεί σχόλια.. Η αξιοποίηση, οριζεται, δεν πρέπει να συνεπάγεται τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους, και σκοπός θα ειναι ο διαρκής - και όχι εφάποξ- χαρακτήρας των οικονομικών εισροών που θα προκύπτουν από την αξιοποίηση.
Το σχέδιο νόμου έχει επτά κεφάλαια-το τρίτο αφορά τα του ''χακί'' ΤΑΙΠΕΔ

Η Αιτιολογική έκθεση αναφέρει εισηγητικά τα εξης: Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 8 άρθρα (9-16), με τα οποία ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία μιας νέας Υπηρεσίας στο ΥΠ.ΕΘ.Α., η οποία θα αναλάβει ρόλο οικονομικοτεχνικής και νομικής υποστήριξης, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των τριών Ταμείων των ΕΔ, ήτοι του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) και του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.), που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Τα ως άνω Ταμεία, εκ των οποίων το Τ.ΕΘ.Α. και το Τ.Α.Α. αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενώ το Τ.Ε.Σ. αυτοτελή δημόσια 3 υπηρεσία, έχουν στην κυριότητά τους σημαντικής αξίας ακίνητη περιουσία, μεγάλο μέρος της οποίας δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς και κατά τούτο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αξιοποίησης. Περαιτέρω, αξιοποιήσιμη ακίνητη περιουσία έχουν στην κυριότητά τους και τα προαναφερόμενα Μετοχικά Ταμεία, που αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Η αξιοποίηση των ακινήτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγεται τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους, καθώς σκοπός της ρύθμισης είναι ο διαρκής χαρακτήρας των οικονομικών εισροών που θα προκύπτουν από την εκμετάλλευση της αξίας των ακινήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των ΕΔ, και όχι η εφάπαξ αξιοποίησή τους και η συνακόλουθη απογύμνωση των Ταμείων από τα περιουσιακά στοιχεία που αυτά διαθέτουν.

Με τις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται ακριβώς η διαμόρφωση των κατάλληλων δομών, μέσα από τις οποίες θα οργανωθεί η διαχείριση των ίδιων οικονομικών πόρων του ΥΠ.ΕΘ.Α. με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων κρίνεται ωφέλιμο να ανατεθεί σε μια ανεξάρτητη Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει να φέρει εις πέρας το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται.

Η νέα Υπηρεσία (Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ένοπλων Δυνάμεων- ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) θα επιλαμβάνεται της προπαρασκευής των σχεδίων προς αξιοποίηση των ακινήτων που δεν κρίνονται επιχειρησιακά αναγκαία μέσα από την εκπόνηση κατάλληλων μελετών, θα εισηγείται ολοκληρωμένα σχέδια αξιοποίησης προς το ΥΠ.ΕΘ.Α. και κατόπιν θα προβαίνει σε όλες τις νομικές πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης.

Η δημιουργία της νέας ευέλικτης Υπηρεσίας συνεπάγεται τη διατήρηση των τριών Ταμείων στα οποία έγινε μνεία ανωτέρω και για τα οποία είχε προβλεφθεί με το άρθρο 18 του ν. 4250/2014 (Α´ 74) η κατάργηση και συγχώνευσή τους σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.).

Η εν λόγω πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ωστόσο, καθώς συναρτάτο, βάσει του ίδιου άρθρου, με την έκδοση, με προεδρικό διάταγμα, του Οργανισμού Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α., εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία όμως παρήλθε άπρακτη. Η διατήρηση της αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας των Ταμείων σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους και η συνακόλουθη ματαίωση της σύστασης του Ε.Τ.Ε.Α. κρίνονται ως απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις. Η πολυετής εμπειρία που έχει συσσωρευτεί από την ανάπτυξη της δραστηριότητας των Ταμείων τα καθιστά πολύτιμα εργαλεία για την κάλυψη ποικίλων τρεχουσών αναγκών των ΕΔ. Έχει αποδειχθεί δε στην πράξη ότι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους δεν προκαλεί λειτουργικά εμπόδια για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Συνεπώς, το εγχείρημα αντικατάστασής τους από ένα νέο φορέα διαχείρισης του συνόλου 4 της περιουσίας τους δεν κρίνεται αναγκαίο, στο μέτρο που δεν θα προκαλέσει ουσιαστικές βελτιώσεις στο υπάρχον καθεστώς δραστηριοποίησής τους. Ωστόσο, η πρόβλεψη σχηματισμού μιας διακλαδικής, ολιγομελούς, ανεξάρτητης Υπηρεσίας, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τα Ταμεία και σε στενή συνεργασία με αυτά, σε ρόλο συντονιστή για το σκοπό της εξυπηρέτησης συγκεκριμένου έργου, που είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, παρουσιάζει διπλό όφελος. Αφενός δεν ανατρέπει το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων, αφετέρου, χάρη στην εξειδικευμένη αποστολή της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ., θα συμβάλει καίρια στη βέλτιστη αξιοποίηση μέρους των πόρων τους προς όφελος του συνόλου των ΕΔ.

Συμπερασματικά, η παρούσα νομοθετική ρύθμιση έχει ως στόχο να διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες δομές διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και να παρέμβει ήπια σε αυτές, ενισχύοντάς τες με την προσθήκη μιας νέας οργανωτικής μονάδας, η οποία θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων και όχι στη ριζική μεταβολή του


Αναλυτικά τα σχετικά άρθρα (9-16) προβλέπουν τα εξής, σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση:

Άρθρο 9

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η σύσταση νέας υπηρεσίας στο ΥΠ.ΕΘ.Α. (Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία θα έχει άμεση ιεραρχική εξάρτηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και θα λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.

Άρθρο 10

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η αποστολή της νέας υπηρεσίας θα είναι αποκλειστικά η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών τους. Από την ως άνω περιουσία δεν επιδέχονται αξιοποίησης τα ακίνητα του Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. που είτε έχουν διατεθεί για την εκπλήρωση επιχειρησιακών αναγκών σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, είτε θεωρούνται αναγκαία για την εκπλήρωση τέτοιων αναγκών, καθώς θεμελιώδης προϋπόθεση είναι να μη μεταβάλλεται η χρήση ακινήτων που κρίνονται απαραίτητα για την προάσπιση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. 

Η αξιοποίηση δε της ακίνητης περιουσίας έχει ως στόχο την απόκτηση προσόδων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού αυτού, καθώς και την κάλυψη μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών του ΥΠ.ΕΘ.Α., ιδίως όσον αφορά στη βελτίωση των υποδομών και στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των ΕΔ.

Άρθρο 11

Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα διαδικαστικά στάδια που ακολουθούνται για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων, οι επιτρεπόμενες δικαιοπραξίες για την αξιοποίησή της, τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτήσουν δικαιώματα επ’ αυτής, καθώς επίσης το ελάχιστο ποσοστό διατίμησης των ακινήτων τους σε σχέση προς την αντικειμενική τους αξία και η διάθεση των εσόδων που θα προκύψουν από την αξιοποίησή τους.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι προηγείται χρονικά η συνολική καταγραφή της πλήρους ταυτότητας των προς αξιοποίηση ακινήτων από το Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α., με κριτήριο τη μη χρησιμοποίησή τους για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των αντίστοιχων από το Μ.Τ.Σ, Μ.Τ.Ν και Μ.Τ.Α..

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μετά τον 11 καθορισμό του συνόλου των ακινήτων που επιδέχονται αξιοποίησης, η σχετική λίστα αποστέλλεται στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία εν συνεχεία εισηγείται την αξιοποίηση συγκεκριμένων εξ αυτών προς το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.). Η εισήγηση, η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης, περιέρχεται στο Σ.ΑΜ. δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και είναι ειδικά αιτιολογημένη.

 Η τελική απόφαση, με την οποία εγκρίνεται ή όχι η προτεινόμενη αξιοποίηση λαμβάνεται από το Σ.ΑΜ. και δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή όσον αφορά στη σύνταξη των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης. Η επιλογή των οικονομικών φορέων που θα συμβάλλονται με τα Ταμεία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, θα γίνεται αποκλειστικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Τα οφέλη από τον ηλεκτρονικό τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού είναι ιδίως η μείωση του κόστους και του χρόνου της διαδικασίας, η βελτίωση της επικοινωνίας των εμπλεκομένων και η επίτευξη συνθηκών απόλυτης διαφάνειας και μείζονος ανταγωνιστικότητας.

ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΥΕΘΑ

Στους όρους του διαγωνισμού θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ισούται με ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόμενου ανταλλάγματος του ακινήτου προς αξιοποίηση. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση των ακινήτων θα αποτελεί έσοδο των οικείων Ταμείων απαλλαγμένο από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα στο Σ.ΑΜ. να ορίζει εκ των προτέρων στην εγκριτική του απόφαση ότι μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση των ακινήτων των Τ.ΕΘ.Α, Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. θα διατίθεται προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α..

Με την παράγραφο 2, ορίζονται οι επιτρεπόμενες δικαιοπραξίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων, αντικείμενο των οποίων δεν μπορεί να είναι η μεταβίβαση της κυριότητας των αξιοποιούμενων ακινήτων. Η πρόβλεψη αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα Ταμεία, διατηρώντας την κυριότητά τους επί της ακίνητης περιουσίας τους, θα έχουν διαχρονικά τη δυνατότητα να αποκομίζουν ορισμένο ύψος εσόδων από την ήπια αξιοποίησή τους, μέρος των οποίων μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.ΕΘ.Α..

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αποκλείονται καταρχήν από τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ιθαγένεια ή έδρα τρίτων χωρών, ήτοι πλην κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) με την εξαίρεση των Ελλήνων ομογενών για τους οποίους επιφυλάσσεται μεταχείριση όμοια με τους έχοντες την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ανεξαρτήτως του αν είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Καταλείπεται ωστόσο διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να επιτρέπει με απόφασή του τη συμμετοχή και φυσικών ή νομικών προσώπων τρίτων χωρών σε ορισμένο διαγωνισμό για την αξιοποίηση ακινήτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 12

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η διαδικασία ενστάσεων κατά τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού, με τρόπο ώστε, αφενός να μη θίγονται τα δικαιώματα των υποψηφίων, αφετέρου, οι ανακύπτουσες διαφορές να επιλύονται χωρίς να κωλύεται υπέρμετρα η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 13

ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση απευθείας συνεργασία της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκμετάλλευση των ακινήτων των Ταμείων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συμβάλλονται αυτοτελώς, υποβάλλουν πλήρες, βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το συμφωνηθέν τίμημα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ανάπτυξη των ακινήτων προς εκμετάλλευση και παράλληλα η εξυπηρέτηση αναγκών των τοπικών κοινωνιών και του δημοσίου συμφέροντος .

Άρθρο 14

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστάται μία θέση Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., και ορίζονται τα προσόντα, καθώς και ο τρόπος ορισμού του. Επιπλέον, περιγράφονται τα καθήκοντά του, τίθενται περιορισμοί, ιδίως ως προς την άσκηση εργασιών συναφών με τους σκοπούς της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, με σκοπό την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Η υποχρέωση αποχής από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της υπηρεσίας επεκτείνεται σε όλο το προσωπικό της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., καθώς, αφενός η εξυπηρέτηση αποκλειστικά των συμφερόντων της υπηρεσίας συνιστά γενική υποχρέωση, και αφετέρου, η εχεμύθεια κατά τη γνώση ή το χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελεί χρέος όλων όσων έχουν ή αποκτούν πρόσβαση σε αυτές.

Άρθρο 15

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διάρθρωση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. με τη δημιουργία τριών Τμημάτων και μιας Γραμματείας, και το προσωπικό που θα την στελεχώνει.

Άρθρο 16

Με το άρθρο αυτό, τα προς αξιοποίηση ακίνητα υπάγονται σε διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης και αποκτούν βιώσιμη επενδυτική ταυτότητα του ν. 3986/2011 (Α΄152), με σκοπό την ταχύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή τους.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tο gaidouri.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο...Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του...
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε...
Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gaidouri.com ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει...