ATHENS

Μεγάλες παγίδες «κρυμμένες» στις φορολογικές δηλώσεις του 2016 ! Ποιοί θα βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη !


Μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων του 2016, πρέπει να δώσουν λογιστές και πολίτες καθώς υπάρχει κίνδυνος να επωμιστούν την πληρωμή επιπρόσθετων φόρων.

Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2015 έχει περιορισμένες αλλαγές σε σχέση με το έντυπο του φορολογικού έτους 2014. Αν και οι αλλαγές στο έντυπο είναι λιγοστές, αυτό δεν ακολουθεί απαραίτητα και τους φορολογικούς συντελεστές. Οι φορολογούμενοι θα δουν για άλλη μια χρονιά προσυμπληρωμένα τα κενά με τις αποδοχές τους αλλά και τους τόκους.

Μεγάλη φορολογική επιβάρυνση επιφέρει η αύξηση της προκαταβολής φόρου του επόμενου έτους στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο συντελεστής αυξήθηκε από το 55% στο 75% για το φορολογικό έτος 2015, ενώ για το φορολογικό έτος 2016 η προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα ανέλθει στο 100% του κύριου φόρου.

Επιπροσθέτως, η έκτακτη εισφορά για το φορολογικό έτος 2015 υπολογίζεται ως εξής:

Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0,7% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 20.001 ως και 30.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1,4%.
Από 30.001 ως και 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2%.
Από 50.001 ως και 100.000 ευρώ με συντελεστή 4%.
Από 100.001 ως και 500.000 ευρώ με συντελεστή 6%.
Από 500.001 και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 8%.

Φορολογικοί συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους

Για εισόδημα ως 25.000 ευρώ ισχύει φορολογικός συντελεστής 22%, για εισόδημα 25.001 ως και 42.000 ευρώ 32% και για εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ συντελεστής 42%. Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κάτα το ποσό των 2.100 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το “χτίσιμο” του αφορολόγητου ορίου δεν χρειάζεται η προσκόμιση αποδείξεων. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 50%, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.

Εισοδήματα Αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού
Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, φορολογούνται με συντελεστή 15% και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με συντελεστή 10%.

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Για ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα ως 50.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% ενώ για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ ανέρχεται σε 33%.
Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρια (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της ως άνω κλίμακας μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα

Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10%.
Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%.
Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Τα ανείσπρακτα ενοίκια αποτελούν μια μεγάλη “παγίδα” για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και αυτό γιατί αν κάποιες δεν κινηθεί νομικά κατά του μισθωτή ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, θα φορολογηθεί για εισοδήματα που δεν έχει εισπράξει με συντελεστή 11% αν το εισόδημα από ενοίκια είναι ως 12.000 ευρώ και με 33% για εισοδήματα άνω των 12.001 ευρώ. Γι αυτόν τον λόγο πρέπει να κινηθούν νομικά κατά του ενοικιαστή πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταβολή φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας έχει ανασταλεί από 1/1/2015 ως 31/12/2016.

Διάφοροι φόροι και αφορολόγητα εισοδήματα
Όσοι φορολογούμενοι δηλώνουν έσοδα από αποζημιώσεις ως 60.000 ευρώ δεν θα φορολογηθούν. Για αποζημιώσεις όμως από 60.001 ως 100.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 10%, για αποζημιώσεις από 100.001 ως 150.000 ευρώ 20% και πάνω από 150.001 θα φορολογηθούν με συντελεστή 30%.

Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

Με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.
Με συντελεστή 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι 40.000 ευρώ και με συντελεστή 20% για εφάπαξη καταβαλλόμενη παροχή κατά το μέρος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσής του, ή πτώχευσης του εργοδότη.

Ενδεικτικά αφορολόγητα εισοδήματα

Εισόδημα κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κλπ.
Διατροφή συζύγου και τέκνων.
Συντάξεις αναπήρων, θυμάτων πολέμου ή λόγω βλάβης κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.
Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους.
Μισθοί, συντάξεις, πάγια αντιμίσθια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 80%.
Επιδόματα πολιτικών προσφύγων.
Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.
Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10KW
Τόκοι ομολόγων ή εντόκων γραμματίων ελληνικού Δημοσίου.
Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή βάσει ΣΑΔΦ.
Αφορολόγητα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια.
Απαλλασόμενα μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών.
Εγγυημένο εισόδημα και κοινωνικό μέρισμα.
Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Προ των πυλών οι αυτόματες κατασχέσεις για χρέη σε εφορίες και Ταμεία

Κινητοποίηση όλων των μηχανισμών είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών, με στόχο να εισπραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές παρελθόντων ετών, για να μην ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» και για να μην έρθουν «μπροστά» μέτρα που είναι να ισχύσουν από το 2017 θέλει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ήδη το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει κινήσει τη διαδικασία για τη δέσμευση λογαριασμών με στόχο την είσπραξη μέρους των 15 δισ. ευρώ που χρωστούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Από την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί διατάξεις νόμων που έχουν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκαν σε πλήρη ανάπτυξη.

Ενεργοποιούνται μαζικές εντολές για κατασχέσεις καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι τηλεφωνικές κλήσεις από εφοριακούς σε οφειλέτες για να πληρώσουν τα χρέη τους , ο συμψηφισμός επιστρεφόμενων φόρων με άλλες μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. ΕΝΦΙΑ) κ.τ.λ.

Οι προσπάθειες για την είσπραξη του ποσού αυτού περιλαμβάνουν την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων ακόμη και σε οφειλέτες μικροποσών κάτω των 500 ευρώ, οι οποίοι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόματες κατασχέσεις ποσών από τις καταθέσεις τους στις τράπεζες, προκειμένου οι αρμόδιες ΔΟΥ να εισπράξουν άμεσα τα οφειλόμενα, αν αυτοί δεν σπεύσουν να πληρώσουν εφάπαξ ή τμηματικά τις οφειλές τους!

Επιπλέον, όσοι χρωστούν στην εφορία ποσά πάνω από 150.000 ευρώ και δεν έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις απειλούνται (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) με διαπόμπευση αν δεν συμμορφωθούν, ενώ όσοι οφείλουν πάνω από 300.000 ευρώ και δεν είναι σε θέση να τα ρυθμίσουν αναμένεται σύντομα να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους μέσω άμεσων κατασχέσεων και πλειστηριασμών-εξπρές, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται με τιμές εκκίνησης τις εμπορικές και όχι τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους.

Υπενθυμίζεται πως οι πρώτες δεκάδες πλειστηριασμοί με το νέο αυτό νομοθετικό καθεστώς έχουν αναγγελθεί ότι θα πραγματοποιηθούν από τις 22 Ιουνίου έως και τις 20 Ιουλίου.

ΠΗΓΗ: pronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Tο gaidouri.com δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gaidouri.com ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.